LExISLACIÓN APLICABLE Á MICOLOXIA (Para Galicia):

 

I. Disposicións xerais

Consellería do Medio Rural

DECRETO 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

CAPÍTULO VI Aproveitamentos micolóxicos

Sección 1ª. Disposicións comúns aos aproveitamentos micolóxicos en montes ou terreos forestais

Artigo 51. Obxecto e alcance

1. O obxecto deste capítulo é a ordenación e regulación do aproveitamento micolóxico, mediante a recolla de cogomelos ou fungos, nos montes e terreos forestais de xestión privada situados no territorio Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Os aproveitamentos a que se refire este capítulo realizaranse dentro dos límites que permitan os intereses de conservación e mellora do monte ou terreo forestal, de acordo co disposto no presente decreto e na demais normativa sectorial aplicable, e de xeito que se garanta a súa persistencia e capacidade de renovación.

3. Exceptúanse do réxime xeral establecido neste capítulo aqueles cogomelos que sexan obxecto dunha regulación específica. Neste caso, o aproveitamento rexerase polo disposto na devandita normativa.

Artigo 52. Condicións específicas na realización dos aproveitamentos micolóxicos

1. Tanto na fase de localización como na de recolla de cogomelos e fungos non se empregarán máis instrumentos para a extracción que un coitelo ou navalla. Os cogomelos extraeranse coidadosamente coa punta da navalla ou coitelo desde a base do pé, de xeito que queden enteiros, e tendo perfectamente visibles todos os caracteres que permitan a súa correcta identificación sen danar o micelio. Unha vez extraídos, reporase a terra ou a folla de xeito que o terreo quede nas condicións orixinais.

2. Deixaranse intactos os exemplares que non se vaian recoller por calquera motivo, sexa pola súa mala conformación, sexa por estaren rotos ou alterados, pola falta de interese para a persoa que realiza o aproveitamento, por dúbidas na súa identificación ou por calquera outro motivo de similar ou análoga natureza.

3. Os recipientes utilizados para o traslado e almacenaxe dos cogomelos por aquelas persoas que realicen o aproveitamento dentro dos montes ou terreos forestais terán que ser cestos ou recipientes de material permeable de semellante natureza, abertos pola súa cara superior, que permitan a súa aireación e a caída ao exterior das esporas.

Artigo 53. Prácticas prohibidas na realización dos aproveitamentos micolóxicos Na realización de aproveitamentos micolóxicos quedan prohibidas as seguintes prácticas:

a) Remexer o chan, tanto na fase de localización como na de recolla, de xeito que se altere ou prexudique a cuberta vexetal superficial. Por excepción, no caso dos fungos hipoxeos (subterráneos) permítese remexer o chan sempre que o seu aproveitamento se realice extremando as precaucións, de xeito que, unha vez rematados os traballos, o terreo quede nas condicións máis próximas ás orixinais.

b) Usar anciños, angazos, aixadas ou calquera outra ferramenta que altere a parte vexetativa do cogomelo. En todo caso, a folla do instrumento empregado non excederá os 11 centímetros de lonxitude.

c) Recoller cogomelos e fungos pola noite, con independencia do tipo de aproveitamento e da especie. Para estes efectos, a noite comprenderá o período que vai desde o solpor ata o amencer, segundo as táboas de orto e ocaso.

d) Romper ou deteriorar calquera exemplar que non sexa obxecto de recolección, agás roturas puntuais dalgún exemplar necesarias para a axeitada identificación taxonómica.

e) Recoller cogomelos nas primeiras e nas últimas fases do seu desenvolvemento, é dicir, cando os exemplares sexan demasiado novos ou demasiado vellos.

f) Recoller, alterar ou estragar exemplares de especies protexidas.

g) Trasladar e almacenar os cogomelos en bolsas de plástico ou similares, ou en recipientes con recubrimento exterior ou interior que impidan ou diminúan a permeabilidade.

Artigo 54. Tipos de aproveitamento micolóxico

1. Para os efectos do presente decreto, os aproveitamentos micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada situados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia clasifícanse nos seguintes grupos:

a) Aproveitamentos para consumo propio: son aqueles aproveitamentos de marcado carácter consuetudinario e esporádico que presentan unha finalidade doméstica, isto é, non económica ou comercial. Só se considerará que o aproveitamento é para consumo propio cando a recolla de cogomelos de calquera especie permitida non exceda a cantidade de 2 quilogramos de peso por persoa e día, e os cogomelos sexan silvestres e non produtos de plantación ou de micorrización.

b) Aproveitamentos comerciais: son aqueles aproveitamentos a través dos cales a persoa propietaria do monte ou terreo forestal pretenda obter un rendemento económico ou lucrativo ao seu favor. En todo caso, este tipo de aproveitamento require de autorización da persoa propietaria, entendéndose que existe aproveitamento comercial cando a recolla de cogomelos de calquera especie exceda a cantidade de 2 quilogramos de peso por persoa e día ou os cogomelos non sexan silvestres.

c) Aproveitamentos con fins científicos ou didácticos: son aqueles aproveitamentos que presentan un obxecto eminentemente científico-taxonómico, de identificación, de colección, educativo ou similar, que deberá quedar acreditado suficientemente con anterioridade á execución do aproveitamento. Este tipo de aproveitamentos está limitado a 5 unidades representativas enteiras por especie e pode ser compatible con outros tipos de aproveitamentos definidos neste artigo.

2. Os aproveitamentos para consumo propio e os aproveitamentos con fins científicos ou didácticos son libres, agás que a persoa titular regule o acoutamento do seu aproveitamento no instrumento de ordenación ou xestión forestal ou comunique o acoutamento deste aproveitamento que, en calquera caso, deberá sinalizar.

Sección 2ª. Aproveitamentos micolóxicos en montes e terreos forestais. Coutos Artigo 55. Réxime dos aproveitamentos micolóxicos en montes e terreos forestais

1. As persoas propietarias de montes ou terreos forestais teñen dereito ao acoutamento das súas propiedades, orientado á viabilidade e ao mellor aproveitamento micolóxico.

2. O aproveitamento micolóxico en montes ou terreos forestais que conten cun instrumento de ordenación ou de xestión, validamente aprobado pola Administración forestal de conformidade co establecido no capítulo II do título III da Lei 7/2012, deberá estar regulado naquel. Para estes efectos, no instrumento de ordenación ou de xestión sinalarase, de ser o caso, a superficie que será obxecto de restrición ao acceso mediante o acoutamento e incluiranse as condicións establecidas neste decreto para efectuar o aproveitamento. O incumprimento destas condicións implicará que se incumpre co disposto no instrumento de ordenación ou de xestión.

3. En caso de non contar con instrumento de ordenación ou de xestión aprobado, a persoa propietaria pode manifestar a súa vontade de prohibir a entrada de persoas sen a súa autorización para a recolla de cogomelos con independencia da modalidade de aproveitamento, na totalidade ou nunha parte do seu monte ou terreo forestal, mediante o acoutamento. Para este fin deberá remitir comunicación desta decisión á correspondente xefatura territorial da consellería competente en materia de montes, a través do formulario normalizado recollido no anexo VIII (MR604G), ao que se xuntará a seguinte documentación:

a) Acreditación da representación, se for o caso.

b) No caso de montes veciñais en man común, acordo previo da asemblea xeral da comunidade propietaria, ben por medio copia da acta da asemblea ou certificación expedida pola persoa titular da secretaría da comunidade onde se dea fe do acordo aprobado en asemblea.

c) Plano de localización da superficie obxecto de acoutamento (obrigatorio só no caso de non relacionar as referencias catastrais afectadas).

4. Na comunicación prevista neste número faranse constar:

a) Os datos identificativos da persoa propietaria.

b) As referencias catastrais afectadas e a superficie obxecto de acoutamento ou o plano do aproveitamento.

c) O período de validez da comunicación, que poderá ser por tempo determinado ou ben indefinidamente mentres a persoa propietaria do terreo forestal non se manifeste en contra ou ben concorran circunstancias sobre o terreo que obriguen a modificar a devandita restrición.

5. Aqueles terreos acoutados para o aproveitamento micolóxico deberán ser obxecto efectivo do devandito aproveitamento cada ano. Se existe instrumento de ordenación ou xestión, o aproveitamento deberá facerse consonte o establecido neste.

6. A recolla de cogomelos nas modalidades definidas neste capítulo como para consumo propio ou con fins científicos ou didácticos pode efectuarse sen necesidade de autorización por parte da persoa propietaria nos montes ou terreos forestais de xestión privada, sempre fóra da superficie obxecto de acoutamento.

7. A recolla de cogomelos na modalidade de aproveitamento definida neste capítulo como comercial está sometida, en calquera caso, á autorización explícita e por escrito da persoa propietaria do monte ou terreo forestal, nos termos establecidos no artigo seguinte.

Artigo 56. Necesidade de autorización dos aproveitamentos micolóxicos pola persoa propietaria en terreos afectados por algún tipo de restrición

1. Cando o aproveitamento micolóxico teña a consideración de comercial ou cando, calquera que sexa a modalidade, se leve a cabo dentro dunha superficie acoutada consonte o disposto neste capítulo, requirirase autorización expresa da persoa propietaria do terreo. No caso das comunidades titulares de montes veciñais en man común será necesario, para a devandita autorización, acordo expreso da asemblea xeral conforme os seus estatutos e a normativa vixente na materia.

2. Na autorización prevista neste artigo debe constar, como mínimo:

a) Os datos identificativos e a sinatura da persoa que outorga o permiso.

b) Os datos identificativos da persoa á cal se lle concede o permiso.

c) O nome do monte ou terreo forestal e/ou as referencias catastrais das parcelas forestais afectadas.

d) Superficie obxecto da autorización ou o plano do aproveitamento.

e) O prazo de vixencia. En caso de aproveitamentos realizados por un grupo de persoas organizado, a autorización poderá concederse para o grupo completo e para todo o período de tempo que dure a actividade.

3. As persoas que dispoñan da autorización a que se refire este artigo deberán levala consigo no momento de realizar o aproveitamento.

Artigo 57. Sinalización dos montes e terreos forestais de xestión privada afectados por restricións dos aproveitamentos micolóxicos

1. Co obxecto de que sexa posible recoñecer os montes ou terreos forestais de xestión privada afectados por restricións dos aproveitamentos micolóxicos, as persoas propietarias destes predios deberán acoutar e sinalizar o perímetro sometido a restrición de acceso.

2. Para o efecto do previsto neste artigo, empregaranse sinais claros e facilmente visibles, coa seguinte inscrición en letras maiúsculas: «Aproveitamento micolóxico restrinxido. Prohibida a recolla de cogomelos sen autorización da persoa propietaria ou xestora». Estes sinais deberán estar situados no recinto acoutado e nos accesos principais ao monte ou terreo forestal.

3. Para a sinalización das restricións dos aproveitamentos micolóxicos prohíbese cravar ou esgazar con calquera elemento, manual ou mecánico, as árbores de forma tal que se lles produza dano ou feridas.

 

VER COMPLETO O DECRETO EN PDF 73/2020, do 24 de abril, dog NÚM 97.