REVISTA TARRELOS

É unha publicación da Federación Galega de Micoloxía

Envío de artigos: tarrelos@fgmicoloxia.org

 

 

NORMAS QUE DEBEN CUMPRIR os autores (en pdf en Galego)

Tarrelos é una revista anual editada pola Federación Galega de Micoloxía na que se publican artigos científicos e divulgativos sobre micoloxía e outras temáticas relacionadas coa natureza, así como as actividades das distintas asociacións micolóxicas que forman parte da Federación.

Os autores que presenten artigos para publicar en Tarrelos, deben axustarse ás seguintes normas específicas:

 

1.- Os traballos serán orixinais non publicados previamente, enviados á Federación Galega de Micoloxía: tarrelos@fgmicoloxia.org

 

2.- A aceptación dos traballos para a súa publicación dependerá do Consello de Redacción que os revisará, valorará e aceptará se o considera procedente. Contarase coa colaboración de expertos externos cualificados para a valoración e revisión dos traballos.

 

3.- O artigo entregarase nun arquivo en formato Word. As imaxes, táboas, diagramas e demais material complementario serán entregados en arquivos independentes, nunca inseridos no texto do artigo.

 

4.-O formato dos traballos será o seguinte:

Idioma: Galego, español. (Outros idiomas consultar previamente).

- Páxina e texto: Páxinas formato A4 con todas as marxes a 2,5 cm, numerado. Texto con letra Arial, tamaño 12 a espazado sinxelo. Tamaño 14 para os títulos. Por regra xeral o texto do artigo non deberá superar as 8 páxinas. (Consultar previamente para traballos máis extensos).

- Figuras, fotos ou ilustracións: Tamén numerado seguindo a orde de aparición no texto e gardadas en arquivos aparte, en formato JPG ou TIFF. Como norma xeral o número de fotos non debería ser superior ao número de páxinas de texto. Todas as fotografías non orixinais deberán estar libres de dereitos de autor e respectar as licenzas Creative Commons.

Estrutura:

- Título (Arial, 14 pt, negriña, minúsculas).

-  Autor/a/as (Arial, 12 pt, minúsculas).

-  Email de contacto (Arial, 12 pt, minúsculas).

-  Dirección postal (opcional, Arial, 12 pt, minúsculas).

-  Contido do artigo.

 

Ademais, nos artigos científico-técnicos, conterá:

- Resumo: No idioma do artigo e en inglés (Abstract), Arial 12 pt. minúsculas, máx. 100 caracteres, que dea una idea rápida do contido do traballo.

- Palabras clave: No idioma do artigo e en inglés (Keywords), Arial 12 pt. minúsculas, máx. 8 palabras clave.

- Todos os nomes científicos deberán ser citados no texto en cursiva, independentemente do rango ou categoría taxonómica.
- Bibliografía: Segundo as indicacións mostradas a continuación:

 

 Citas no texto:

Mediante a clave autor-data (apelido/s do autor, ano do documento).

Os autores dos traballos referenciados figurarán en maiúsculas.

Se é un só autor usarase o primeiro apelido seguido, entre paréntese, do ano de publicación da obra: BARAL (1992).

Se son 2 autores os apelidos irán unidos pola conxunción et na súa forma gráfica abreviada: “&”. Exemplo: MONTECCHI & SARASINI (2000).

Se son máis de 2 autores irá o apelido do primeiro autor seguido de & al. (non et al.) Exemplo: (CARBONE & al., 2012).

Se citamos varias obras á vez irán separadas por un punto e coma, ordenadas polo ano, e se este coincide, pola letra do primeiro autor. Exemplo: (BARAL, 1992; ABAD, 1998; ZURERA, 1998; MONTECCHI & SARASINI, 2000).

Se se citan varias obras dun mesmo autor sepárase o ano cunha coma e se son do mesmo engádese unha letra ao ano (a, b, c, etc.). Exemplo: (BON, 1995, 1996a, 1996b).

Dependendo de se se menciona ao autor ao redactar unha frase, de se se inclúe un texto literal (e por tanto se debe citar a páxina) ou se hai máis ou menos autores pódense dar varios casos.

 

Exemplos:

Algúns autores destacan a tendencia termófila destas especies (SARNARI, 1998)… Con todo, KÜHNER & ROMAGNESI (1978) consideraban outros criterios…
“o nome deste taxón debe considerarse inválido”, conclúe BALLESTEROS (1985: 151) no seu estudo., ou ben, o nome deste taxón debe considerarse inválido (BALLESTEROS, 1985: 151).

Neste estudo coincídese co indicado por outros autores (BARAL, 1992; MONTECCHI & SARASINI, 2000; CARBONE et al., 2012).

Esta especie atopouse sempre baixo coníferas (ALONSO, 1995, 1996a, 1996b; BELLU, 2001).

 

Citas en bibliografía:

 

Nomearase a todos os autores en maiúsculas, primeiro o apelido completo, logo una coma e a inicial do nome. Se son varios sepáranse con punto e coma. Despois do último autor indícase o ano e logo os títulos principais en cursiva se son de libros ou monografías e en redonda (salvo as palabras que vaian expresamente en cursiva) se son títulos de artigos de revistas. O nome da revista en cursiva. Para outros documentos ver exemplos.
Se o documento non ten responsables persoais, pode telo corporativo, e o seu primeiro elemento é entón unha entidade ou empresa. Se non hai máis remedio, sería o título.

A responsabilidade principal pode non ser autoría, senón outras que se indican detrás do nome: editor (ed.), revisor (rev.), coordinador (coord.), compilador (comp.), director (dir.), etc.

Se é posible, indicar os códigos ISBN (libros), ISSN (revistas) e DOI (documentos online). Se está dispoñible, o DOI é preferible á URL como localización na rede.

Escriba as referencias no idioma do documento, excepto as notas ou as interpolacions […], respectando a súa ortografía (uso de maiúsculas, etc.).

As citas ordénanse alfabeticamente polo seu primeiro elemento (autores ou se non hai autores persoais, entidade ou título). Se o primeiro elemento é igual, ordénanse polo segundo, que é o ano.

Varias referencias cun primeiro elemento iniciado polo mesmo autor ordénanse: 1º) as que levan ao autor só, 2º) as que levan dúas, 3º) as que levan tres e así sucesivamente.

Varias referencias co mesmo primeiro elemento e ano de publicación ordénanse polo título e distínguense cunha letra consecutiva (a, b, c…) agregada ao ano: 2011a, 2011b, 2011c, etc.

 

                   Exemplos de citas en bibliografía:

 

Libro, monografía ou obra similar

BON, M. 2005. Guía de campo de los hongos de España y Europa. Barcelona: Ediciones Omega. ISBN: 978-84-282-1336-3.

 

Libro, monografía ou obra similar en liña

 

ARROJO MARTÍN, E. (coord.). 2006. Los hongos en Extremadura. [en liña]. Badajoz: Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. [Consulta: 15-06-2014]. ISBN: 84-690-1014-X. Dispoñible en: http://extremambiente.gobex.es/pdf/LibrodeHongos.pdf

 

Parte dunha obra colectiva ou compilación

 

BOBEK, P.; OZDÍN, L. 1994. Mechanism of the preventive effect of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) in the development of hypercholestrolemia and in cholesterol accumulation in liver in experimental animals fed a cholesterol diet. En: BENO, I. (ed.). Nutrition and metabolism in health and diseases. Bratislava: Goldpress publishers. ISBN: 8085584174.

 

 Comunicación dun congreso, xornadas, etc.

 

TAPIA UREÑA, L. 2007. La micología como herramienta de desarrollo rural. En: GONZÁLEZ PÉREZ, J.; SMITH, P. (coords.). Mycology Workshop for beginners: Maó, Menorca, October 4-6, 2006. Palma de Mallorca: Fundación Cultural Mediterránea, pp. 235-258. ISBN 978-84-6423-455.

AGUILERA MARTÍNEZ, M.J. 1999. Utilización del GPS para determinaciones altimétricas en estudios de biodiversidad. En: Actas del XI Congreso internacional de ingeniería gráfica: Pamplona, 2, 3 y 4 junio. Navarra: Secretaría del Congreso, pp. 47-58.

 

Artigo de revista

 

CARBONE, M.; AGNELLO, C.; LAGRECA, S. 2012. Plectania seaveri (Ascomycota, Pezizales), a new discomycete from Bermuda. Mycotaxon 120, pp. 317-329. Dispoñible en: https://doi.org/10.5248/120.317

ŠUTARA, J. 2008.  Xerocomus s. l. in the light of the present state of knowledge. Czech. Mycol.  60(1): 29–62. ISSN 1211-0981

 

Artígo de revista en líña

 

ALVARADO, P.; MORENO, G.; MANJÓN, J.L. 2012. Comparison between Tuber gennadii and T. oligospermum lineages reveals the existence of the new species T. cistophilum (Tuberaceae, Pezizales). Mycologia [en liña], 104 (4), pp. 894-910. [Consulta: 15-06-2014]. ISSN 0027-5514. Dispoñible en: http://dx.doi.org/10.3852/11-254

 

Tese doutoral, traballo académico en líña

 

LORENZO, P. 2006. Basidiomicetos do Parque Natural do Monte Aloia, (Tui. Pontevedra). Taxonomía e ecoloxía [en liña]. CASTRO CERCEDA, M.L. (dir). Tese de licenciatura: Universidade de Vigo [Consulta: 12-04-2015]. Dispoñible en: http://sli.uvigo.es/CTG/fontes/AUGA/AUGA_799-805.pdf

 

Páxina ou parte dun sitio web

 

ASTURNATURA [sitio web]. 2018. Quercus robur, Roble común [Consulta el14-05-2018]. Disponible en: https://www.asturnatura.com/especie/quercus-robur.html

 

Lexislación

 

ESPAÑA. MINISTERIO DA PRESIDENCIA. 2009. Real Decreto 30/2009, de 16 de xaneiro, polo que se establecen as condicións sanitarias para a comercialización de cogomelos para uso alimentario. Boletín Oficial do Estado, 23 de xaneiro de 2009, 20, pp. 7861-7871.

GALICIA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR. 2014. Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñoso, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal. Diario Oficial de Galicia [en liña], 7 de maio de 2014, 86, pp. 22564-20658.     Dispoñible en: http://www.xunta.gal/*dog/Publicados/2014/20140507/*AnuncioG0165-250414-0004_*gl.*pdf

 

5.- Novos taxóns, cambios e/ou novas combinacións nomenclaturais:

Aqueles taxóns que se describan como novos para a Ciencia deberán ir acompañados de:

-           Unha breve diagnose en latín ou inglés, diferente da descrición completa.

-           O seu correspondente estudo molecular e/ou filoxenético.

-           A indicación dun herbario dispoñible e accesible onde se deposite o material tipo.

 

Así mesmo, os artigos que inclúan a descrición de novos taxóns e/ou cambios ou novas combinacións nomenclaturais, serán remitidos e revisados por asesores externos de recoñecido prestixio, que emitirán a súa valoración sobre os mesmos previamente a ser aceptados ou rexeitados polo Consello de Redacción.

 

6.- Prazo de recepción de artigos:

Os orixinais deberán enviarse antes do 31 de maio e aqueles que sexan aceptados publicaranse na revista do mesmo ano. Os que se reciban posteriormente publicaranse na revista do ano seguinte. Para a recepción das actividades das asociacións, a data límite é o 31 de xullo.

A cada autor, unha vez finalizado o proceso editorial da revista, entregaránselle cinco (5) exemplares, que serán tres (3) en caso de ser varios autores para un mesmo traballo.

 

7.- Á parte das normas arriba especificadas, o Consello de Redacción ten potestade absoluta para decidir sobre calquera cuestión relativa ao proceso editorial da revista, utilizando os recursos ao seu alcance e da maneira que estime máis conveniente.

 

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR Los autores (en pdf español)

Tarrelos es una revista anual editada por la Federación Galega de Micoloxía en la que se publican artículos científicos y divulgativos sobre micología y otras temáticas relacionadas con la naturaleza, así como las actividades de las distintas asociaciones micológicas que forman parte de la Federación.
Los autores que presenten artículos para publicar en Tarrelos, deben ajustarse a las siguientes normas específicas:
 

1.- Los trabajos serán originales no publicados previamente, enviados a la Federación Galega de Micoloxía: tarrelos@fgmicoloxia.org

 

 2.- La aceptación de los trabajos para su publicación dependerá del Consejo de Redacción que los revisará, valorará y aceptará si considera procedente. Se contará con la colaboración de expertos externos cualificados para la valoración y revisión de los trabajos.
 

3.- El artículo se entregará en un archivo en formato Word. Las imágenes, tablas, diagramas y demás material complementario serán entregados en archivos independientes, nunca insertados en el texto del artículo.

 

 4.-El formato de los trabajos será el siguiente:
    

Idioma: Gallego, español. (Otros idiomas consultar previamente).
  

 - Página y texto: Páginas formato A4 con todos los márgenes a 2,5 cm, numeradas. Texto con letra Arial, tamaño 12 a espaciado sencillo. Tamaño 14 para los títulos. Por regla general el texto del artículo no deberá superar las 8 páginas. (Consultar previamente para trabajos más extensos).
   

- Figuras, fotos o ilustraciones: También numeradas siguiendo el orden de aparición en el texto y guardadas en archivos aparte, en formato JPG o TIFF. Como norma general el número de fotos no debería ser superior al número de páginas de texto. Todas las fotografías no originales deberán estar libres de derechos de autor y respetar las licencias Creative Commons.
   

Estructura:


          - Título (Arial, 14 pt, negrilla, minúsculas).


          -  Autor/a/es/as (Arial, 12 pt, minúsculas).


          -  Email de contacto (Arial, 12 pt, minúsculas).


          -  Dirección postal (opcional, Arial, 12 pt, minúsculas).


          -  Contenido del artículo.


  Además, en los artículos científico-técnicos, contendrá:


- Resumen: En el idioma del artículo y en inglés (Abstract), Arial 12 pt. minúsculas, máx. 100 caracteres, que dé una idea rápida del contenido del trabajo.


-  Palabras clave: En el idioma del artículo y en inglés (Keywords), Arial 12 pt. minúsculas, máx. 8 palabras clave.


- Todos los nombres científicos deberán ser citados en el texto en cursiva, independientemente del rango o categoría taxonómica.


- Bibliografía: Según las indicaciones mostradas a continuación:

 

 Citas en el texto:


 Mediante la clave autor-fecha (apellido/s del autor, año del documento).


Los autores de los trabajos referenciados figurarán en mayúsculas.


Si es un solo autor se usará el primer apellido seguido, entre paréntesis, del año de publicación de la obra: BARAL (1992).


Si son 2 autores los apellidos irán unidos por la conjunción et en su forma gráfica abreviada: “&”. Ejemplo: MONTECCHI & SARASINI (2000).


Si son más de 2 autores irá el apellido del primer autor seguido de & al. (no et al.) Ejemplo: (CARBONE & al., 2012).


Si citamos varias obras a la vez irán separadas por un punto y coma, ordenadas por el año, y si este coincide, por la letra del primer autor. Ejemplo: (BARAL, 1992; ABAD, 1998; ZURERA, 1998; MONTECCHI & SARASINI, 2000).


Si se citan varias obras de un mismo autor se separa el año con una coma y si son del mismo se añade una letra al año (a, b, c, etc.). Ejemplo: (BON, 1995, 1996a, 1996b).


Dependiendo de si se menciona al autor al redactar una frase, de si se incluye un texto literal (y por tanto se debe citar la página) o si hay más o menos autores se pueden dar varios casos.

 

Ejemplos:


Algunos autores destacan la tendencia termófila de estas especies (SARNARI, 1998)… Sin embargo, KÜHNER & ROMAGNESI (1978) consideraban otros criterios…


“el nombre de este taxón debe considerarse inválido”, concluye BALLESTEROS (1985: 151) en su estudio., o bien, el nombre de este taxón debe considerarse inválido (BALLESTEROS, 1985: 151).


En este estudio se coincide con lo indicado por otros autores (BARAL, 1992; MONTECCHI & SARASINI, 2000; CARBONE et al., 2012).
Esta especie se ha encontrado siempre bajo coníferas (ALONSO, 1995, 1996a, 1996b; BELLU, 2001).

 

Citas en bibliografía:


Se nombrará a todos los autores en mayúsculas, primero el apellido completo, luego una coma y la inicial del nombre. Si son varios se separan con punto y coma. Después del último autor se indica el año y luego los títulos principales en cursiva si son de libros o monografías y en redonda (salvo las palabras que vayan expresamente en cursiva) si son títulos de artículos de revistas. El nombre de la revista en cursiva. Para otros documentos ver ejemplos.
Si el documento no tiene responsables personales, puede tenerlo corporativo, y su primer elemento es entonces una entidad o empresa. En último caso, sería el título.


La responsabilidad principal puede no ser autoría, sino otras que se indican detrás del nombre: editor (ed.), revisor (rev.), coordinador (coord.), compilador (comp.), director (dir.), etc.


Si es posible, indicar los códigos ISBN (libros), ISSN (revistas) y DOI (documentos online). Si está disponible, el DOI es preferible a la URL como localización en la red.


Escriba las referencias en el idioma del documento, excepto las notas o las interpolaciones […], respetando su ortografía (uso de mayúsculas, etc.).
Las citas se ordenan alfabéticamente por su primer elemento (autores o si no hay autores personales, entidad o título). Si el primer elemento es igual, se ordenan por el segundo, que es el año.


Varias referencias con un primer elemento iniciado por el mismo autor se ordenan: 1º) las que llevan al autor solo, 2º) las que llevan dos, 3º) las que llevan tres y así sucesivamente.


Varias referencias con el mismo primer elemento y año de publicación se ordenan por el título y se distinguen con una letra consecutiva (a, b, c…) agregada al año: 2011a, 2011b, 2011c, etc.
.
                                    Ejemplos de citas en bibliografía:


Libro, monografía u obra similar


BON, M. 2005. Guía de campo de los hongos de España y Europa. Barcelona: Ediciones Omega. ISBN: 978-84-282-1336-3.
Libro, monografía u obra similar en línea
ARROJO MARTÍN, E. (coord.). 2006. Los hongos en Extremadura. [en línea]. Badajoz: Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. [Consulta: 15-06-2014]. ISBN: 84-690-1014-X. Disponible en: http://extremambiente.gobex.es/pdf/LibrodeHongos.pdf

 

Parte de una obra colectiva o compilación


BOBEK, P.; OZDÍN, L. 1994. Mechanism of the preventive effect of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) in the development of hypercholestrolemia and in cholesterol accumulation in liver in experimental animals fed a cholesterol diet. En: BENO, I. (ed.). Nutrition and metabolism in health and diseases. Bratislava: Goldpress publishers. ISBN: 8085584174.
 

Comunicación de un congreso, jornadas, etc.


TAPIA UREÑA, L. 2007. La micología como herramienta de desarrollo rural. En: GONZÁLEZ PÉREZ, J.; SMITH, P. (coords.). Mycology Workshop for beginners: Maó, Menorca, October 4-6, 2006. Palma de Mallorca: Fundación Cultural Mediterránea, pp. 235-258. ISBN 978-84-6423-455.

AGUILERA MARTÍNEZ, M.J. 1999. Utilización del GPS para determinaciones altimétricas en estudios de biodiversidad. En: Actas del XI Congreso internacional de ingeniería gráfica: Pamplona, 2, 3 y 4 junio. Navarra: Secretaría del Congreso, pp. 47-58.

 

Artículo de revista


CARBONE, M.; AGNELLO, C.; LAGRECA, S. 2012. Plectania seaveri (Ascomycota, Pezizales), a new discomycete from Bermuda. Mycotaxon 120, pp. 317-329. Disponible en: https://doi.org/10.5248/120.317

ŠUTARA, J. 2008.  Xerocomus s. l. in the light of the present state of knowledge. Czech. Mycol.  60(1): 29–62. ISSN 1211-0981

 

Artículo de revista en línea


ALVARADO, P.; MORENO, G.; MANJÓN, J.L. 2012. Comparison between Tuber gennadii and T. oligospermum lineages reveals the existence of the new species T. cistophilum (Tuberaceae, Pezizales). Mycologia [en línea], 104 (4), pp. 894-910. [Consulta: 15-06-2014]. ISSN 0027-5514. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3852/11-254

 

Tesis doctoral, trabajo académico en línea


LORENZO, P. 2006. Basidiomicetos do Parque Natural do Monte Aloia, (Tui. Pontevedra). Taxonomía e ecoloxía [en línea]. CASTRO CERCEDA, M.L. (dir). Tesis de licenciatura: Universidade de Vigo [Consulta: 12-04-2015]. Disponible en: http://sli.uvigo.es/CTG/fontes/AUGA/AUGA_799-805.pdf

 

Página o parte de un sitio web


ASTURNATURA [sitio web]. 2018. Quercus robur, Roble común [Consulta el14-05-2018]. Disponible en: https://www.asturnatura.com/especie/quercus-robur.html

 

Legislación


ESPAÑA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 2009. Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario. Boletín Oficial del Estado, 23 de enero de 2009, 20, pp. 7861-7871.


GALICIA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR. 2014. Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal. Diario Oficial de Galicia [en línea], 7 de maio de 2014, 86, pp. 22564-20658.  Disponible en: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140507/AnuncioG0165-250414-0004_gl.pdf

 

5.- Nuevos taxones, cambios y/o nuevas combinaciones nomenclaturales:

 

Aquellos taxones que se describan como nuevos para la Ciencia deberán ir acompañados de:

- Una breve diagnosis en latín o inglés, diferente de la descripción completa.

- Su correspondiente estudio molecular y/o filogenético.

- La indicación de un herbario disponible y accesible en donde se deposite el material tipo.

 

Asimismo, los artículos que incluyan la descripción de nuevos taxones y/o cambios o nuevas combinaciones nomenclaturales, serán remitidos y revisados por asesores externos de reconocido prestigio, que emitirán su valoración sobre los mismos previamente a ser aceptados o rechazados por el Consejo de Redacción.

 

6.- Plazo de recepción de artículos:

 

Los originales deberán enviarse antes del 31 de mayo y aquellos que sean aceptados se publicarán en la revista del mismo año. Los que se reciban posteriormente se publicarán en la revista del año siguiente. Para la recepción de las actividades de las asociaciones, la fecha límite es el 31 de julio.


A cada autor, una vez finalizado el proceso editorial de la revista, se le entregarán cinco (5) ejemplares, que serán tres (3) en caso de ser varios autores para un mismo trabajo.

 

7.- Aparte de las normas arriba especificadas, el Consejo de Redacción tiene potestad absoluta para decidir sobre cualquier cuestión relativa al proceso editorial de la revista, utilizando los recursos a su alcance y de la manera que estime más conveniente.