REVISTA TARRELOS

É unha publicación da Federación Galega de Micoloxía

Para a publicación de artigos na revista Tarrelos deberas cumprir as normas de publicación (Ler as normas), (en pdf en galego), (en pdf en español) e envialas a:  tarrelos@fgmicoloxia.org

 

(EN GALEGO)

Consello de Redacción

 

Definición:


O Consello de Redacción é un órgano colexiado de carácter autónomo encargado de xestionar a publicación de Tarrelos, a revista da Federación Galega de Micoloxía.

 

Composición:


José María Costa Lago (Coordinador)


Martín Souto Souto


José Manuel Castro Marcote


Fernando López Casal


Jose Castro Ferreiro e Julián Alonso Díaz (Colaboradores externos)


Carlos Lema Salvado (Asesor lingüístico)

 

Funcións:


Recepción, avaliación e revisión dos traballos.

 

Toma de decisións e establecemento de criterios para a aceptación ou non dos traballos. Para iso teranse en conta a orixinalidade e a calidade tanto do texto como das fotografías, a claridade na exposición, a corrección gramatical, a ortografía, a actualidade do tema tratado e o seu interese para a comunidade científica e para os nosos lectores, a bibliografía utilizada, así como a adecuación ás normas, á área de coñecemento da revista e aos prazos de entrega establecidos.

 

Buscar un equilibrio entre colaboracións científicas e divulgativas.

 

Velar polo cumprimento das normas.

 

Comunicación cos autores, coas distintas asociacións, co presidente da Federación e cos asesores externos.

 

Relación coa imprenta. Control da calidade do deseño e das ilustracións.

 

Velar polo cumprimento dos prazos establecidos, desde a recepción dos traballos ata a distribución da revista.

 

Valoración da resposta dos lectores.

 

(EN ESPAÑOL)

Consejo de Redacción


Definición:


El Consejo de Redacción es un órgano colegiado de carácter autónomo encargado de gestionar la publicación de Tarrelos, la revista de la Federación Galega de Micoloxía.


Composición:


José María Costa Lago (Coordinador)


Martín Souto Souto


José Manuel Castro Marcote

 

Fernando López Casal


Jose Castro Ferreiro y Julián Alonso Díaz (Colaboradores externos)


Carlos Lema Salvado (Asesor lingüístico)


Funciones:


Recepción, evaluación y revisión de los trabajos.


Toma de decisiones y establecimiento de criterios para la aceptación o no de los trabajos. Para ello se tendrán en cuenta la originalidad y la calidad tanto del texto como de las fotografías, la claridad en la exposición, la corrección gramatical, la ortografía, la actualidad del tema tratado y su interés para la comunidad científica y para nuestros lectores, la bibliografía utilizada, así como la adecuación a las normas, al área de conocimiento de la revista y a los plazos de entrega establecidos.


Buscar un equilibrio entre colaboraciones científicas y divulgativas.


Velar por el cumplimiento de las normas.


Comunicación con los autores, con las distintas asociaciones, con el presidente de la Federación y con los asesores externos.


Relación con la imprenta. Control de la calidad del diseño y de las ilustraciones.


Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos, desde la recepción de los trabajos hasta la distribución de la revista.


Valoración de la respuesta de los lectores.

 

 

CIF: G36640928

tarrelos@fgmicoloxia.org

Depósito Legal: PO-388/04

ISSN: 1888 7066

 

Tarrelos
tarerelos Nº01 Tarrelos Nº 02 Tarrelos Nº 03 Tarrelos Nº 04
Tarerelos nº 05 Tarrelos Nº 06 Tarrelos Nº 07 Tarrelos Nº 08
Tarrelos Nº 09 Tarrelos Nº 10 Tarrelos Nº 11 Tarrelos Nº 12
Tarrelos Nº 13 Tarrelos Nº 14 Tarrelos Nº 15 Tarrelos Nº 16
Tarrelos Nº 17 Tarrelos nº 18 Tarrelos Nº19 Tarrelos nº 20
Tarrelos Nº 21